Een cultureel goed nieuws bericht in de Leeuwarder Courant van 25 maart 1963. De krant besteed aandacht aan de presentatie van het jaarverslag van het Harlinger museum Hannemahuis. In het artikel werd met name de aandacht gevestigd op de nieuw verworven of verkregen museale stukken voor in het museum. De belangrijkste aanwinst van het Harlinger museum was een tegeltableau uit de achttiende eeuw.

 

Het tegeltableau

 

In 1961 werd het museum gewezen op de aanwezigheid van een tegeltableau in het pand Bildstraat 23 te Harlingen. Aldaar trof men een prachtig ouderwets tegeltableau aan. De prachtig geverfde tegels gaven een mooie authentieke voorstelling van een zeilend driemastschip. Verschillende deskundigen analyseerden het tableau en uiteindelijk kwamen ze tot de gezamenlijke conclusie dat het werk omstreeks 1770 moest zijn gemaakt. De directie van het Hannemahuis besloot het stuk aan te schaffen en vanaf 1963 werd het ten toon gesteld in het museum. Het stuk werd ingebouwd in de schouw van één van de vertrekken in het museum.

In het artikel werd ook de mogelijke aanschaf van een antieke klok besproken. Deze moest het tegeltableau vergezellen, maar er was nog niet tot koop overgegaan. De antieke klok herbergde een fantastisch mooie beweegbare voorstelling van de walvisvaart. Het museum wilde dit stuk dan ook graag toevoegen aan de collectie, maar hiervoor was men afhankelijk van particuliere giften. Gelukkig was de eerste gift voor dit stuk al binnen! Het museum had reeds fl 2,50 mogen ontvangen van een gulle gever die de antieke klok graag wou terugzien in de collectie van het Hannemahuis.

 

De overige aanwinsten

 

Naast het prominent genoemde pronkstuk waren er nog meerdere aanwinsten voor het Hannemahuis. Veelal kwamen deze in eigendom van het museum door middel van giften van particulieren. In de Leeuwarder Courant werden de verkregen aanwinsten als volgt opgesomd:

Er werden weer tal van schenkingen gedaan. Wij noemen de schenking (door H. H. Buisman) van een schoorsteenstuk, olieverf op doek, voorstellende een bloemenstilleven, afkomstig uit het pand Zoutsloot 43. Dit wordt thans, voor rekening van de Rijksdienst voor verspreide kunstvoorwerpen, in Den Haag gerestaureeerd. Voorts olieverfschilderijen van driemasters van allerlei soorten vroegere zeilschepen (van de hand van J. van der Sloot te Apeldoorn), 1000 gekleurde estrikken, afkomstig uit een afgebroken pan den een tegeltableau, uit de voormalige fabriek van Van Hulst te Harlingen.”

Zoals u kunt lezen waren dit zeer diverse toevoegingen aan de collectie van het Hannemahuis. Naast de verschillende schenkingen van museale voorwerpen werden er ook verschillende historische artefacten en kunstvoorwerpen in bruikleen gegeven aan het museum. Deze stukken mochten worden tentoongesteld in het Hannemahuis, maar bleven eigendom van de eigenlijke eigenaar. De in bruikleen ingebrachte spullen werden als volgt opgesomd in de Leeuwarder Courant:

In bruikleen werden ontvangen schilderijen van Nic. Baur, van de in 1760 te Harlingen geboren portretschilder Taco Scheltema en een reeks portretten van leden der families Tuinhout, alsmede een zilveren blad met inscriptie ter herinnering aan het huwelijk van W.H. Bouricius van Idema, grietman over Aengwirden, met vrouwe A. Tuinhout, in 1843.”

Wederom prachtige toevoegingen aan de collectie van het Hannemahuis. De diversiteit en waarde van de museale collectie nam alleen maar toe na toevoeging van de hierboven genoemde schilderijen, artefacten en tableaus. Tot slot werd in het artikel aandacht besteed aan het bezoekersaantal van het voorbije jaar. Uit het jaarrapport bleek dat in 1962 1431 personen het Hannemahuis hadden bezocht. De belangrijkste trekpleister waren drie exposities die het museum had georganiseerd. Gezamenlijk trokken deze exposities een kleine 1100 bezoekers.

 

Bron: Leeuwarder Courant, 25-03-1963.