Een prachtig historisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 22 september 1818. De krant bood enige ruimte aan de gemeente Harlingen om een sche039pren01ill16belangrijke oproep te doen voor de aankomende winterperiode. In de Friese havenstad was de periode aangebroken dat nieuwe belangstellende zich konden melden voor het aansteken van de lantarens in de stad.  Naast het aansteken van de lantarens in de straten diende diegene ook de beide vuurlantarens iedere avond te doen ontsteken. Enige vooraf gestelde voorwaarde bij inschrijving was dat diegene ook zelf zorg droeg voor de levering van de benodigde olie.

 

 

De aanbesteding

 

De aanbesteding had ten doel om voor de aankomende winterperiode een persoon te vinden die zelf de benodigde olie bijeen kon krijgen voor de lantaarns en die vervolgens elke dag de lantaarns in de stad en de vuurlantarens ging ontsteken. Dit geheel werd in de advertentie prachtig verwoord:

Burgemeesteren der stad Harlingen, gedenken aan den minstaannemenden aan de besteden: Het onderhouden van de lantarens aan de straten, en dei van de beide vuurlantarens; benevens de leverantie van de benoodigde olie, ten dienste van dezelve, in het aanstaande winterseizoen te Harlingen. Wie hier aan gading maakt, kome op Woensdag den 23 september aanstaande, des nademiddags ten 4 uren, op den Raadhuize te Harlingen en nemen aan op Conditien als dan voor te lezen, welke inmiddels te vernemen zijn bij den stadsbouwmeester Stolt, aldaar.”

 

Dit bericht geeft een prachtige inkijk in het jaar 1818. Een compleet andere tijd!

 

Bron: Leeuwarder Courant, 22-09-1818